คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ลิ่มศิลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสำลี จารึก
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ ชูศรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ฐิตสกุล
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรชนก อัตตะริยะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระบุญชนะ อฐิฏฐาโน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอันยู ยกย่อง
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ชัยพืสิทธิ์ สิทธิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสัมพันธ์ แก้วกอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ถิลเวช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญจน์พร ทัพพ์เพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมลรัตน์ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีกุล กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฐียร จันทะมูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ