กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร สุมณฑา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งทิพย์ รุ่งอโณทัย
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉะริยา บุญมิ่ง
ครู คศ.1