กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณกร พึ่งเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปิ่นแก้ว ลิ่มศิลา
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ ตัณฑวานิช
ครู คศ.2

นางสาวทิพย์บดี สุขสำโรง
ครู คศ.1